Φωτογραφίες

Επιλέξτε Γλώσσα

Greek

Join Us on Facebook

facebook-logo

ΣυνδεθείτεΚαλώς Ήλθατε στο Κέντρο μας

Για πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνικά ή κατόπιν ραντεβού στο 694 616 2262 και μέσω email στο gatsws@yahoo.gr

Το Κέντρο μας παραδίδει μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν νομοθετικής επιταγής εκ της Κυβερνήσεως λόγω της πανδημίας Covid-19.

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Το διδακτικό έτος αρχίζει την 14η Σεπτεµβρίου 2020 και λήγει την 31 Μαΐου 2021.

  • ΤΜΗΜΑΤΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι µαθητές κατανέµονται από το κέντρο σε 8µελή τµήµατα ανάλογα µε το γνωστικό τους επίπεδο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Οι ώρες λειτουργίας των τµηµάτων είναι απογευµατινές. Οι µαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο κέντρο 5’ πριν την έναρξη του µαθήµατος (όχι πιο πριν) και να τηρούν απόλυτη τάξη και ησυχία ώστε να µην ενοχλούν όσους κάνουν µάθηµα στις αίθουσες. Διαλείµµατα θα πραγµατοποιούνται µόνο στα δίωρα µαθήµατα διάρκειας 15'.

Σε περίπτωση που κάποια διδακτική ώρα χαθεί µε υπαιτιότητα του κέντρου, το κέντρο οφείλει να την καλύψει όποτε είναι εφικτό σύµφωνα µε τη διαθεσιµότητα των αιθουσών και του προσωπικού. Αν πρόκειται για αργία ή η υπαιτιότητα δεν είναι του κέντρου, τότε η ώρα αυτή δεν καλύπτεται (αυτό ισχύει και για τα ιδιαίτερα ενισχυτικά µαθήµατα).

  • ΑΡΓΙΕΣ

Αργίες για τα κέντρα ξένων γλωσσών είναι όλες οι καθορισµένες από το κράτος επίσηµες αργίες για την εκπαίδευση. Αργίες επίσης αποτελούν και οι έκτακτες αργίες λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων γεγονότων που ανακοινώνονται είτε για το σύνολο της εκπαίδευσης είτε για το δήµο Ηρακλείου όπου εδρεύει το κέντρο.

(Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε ΦΕΚ ορίστηκε από το σχολικό έτος 2016-2017 ότι πλέον τα κέντρα ξένων γλωσσών θα κλείνουν µόνο για µία εβδοµάδα τα Χριστούγεννα από 24 Δεκεµβρίου έως και 2 Ιανουαρίου, και από Μεγάλη Πέµπτη έως και Τρίτη µετά το Πάσχα).

  • ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα που καταβάλει ο κάθε µαθητής του κέντρου ποικίλουν ανάλογα µε τα προγράµµατα που παρακολουθεί, είναι ετήσια (σύµφωνα µε τον Νόµο ΑΝ2545/1940), ανακοινώνονται και συµφωνούνται µε τους γονείς πριν την εγγραφή του µαθητή. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται το πρώτο δεκαπενθήµερο εκάστου µηνός σε 9 µηνιαίες δόσεις. Δύναται να καταβάλλονται κατά τις ώρες λειτουργίας της γραµµατείας.

Η εγγραφή ορίζεται στα 20 ευρώ και αφορά τον κάθε µαθητή ατοµικά για το συγκεκριµένο σχολικό έτος. Το ελάχιστο αυτό ποσό της εγγραφής καλύπτει: α) ό,τι φωτοτυπικό ή άλλο υλικό θεωρηθεί απαραίτητο και δοθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, β) τη µηνιαία απολύµανση του χώρου εντός και εκτός του κέντρου (για µηνιγγίτιδα, γρίπη, κλπ. ασθένειες), καθώς και την παροχή αστικής ασφαλιστικής κάλυψης των µαθητών από το κέντρο µας κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών από την εταιρία GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ.

Σε περίπτωση απώλειας ωρών που δεν ευθύνεται το κέντρο, τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης πριν τη λήξη της συµφωνηµένης διάρκειας του εκάστου προγράµµατος ο µαθητής υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των συµφωνηµένων διδάκτρων της περιόδου φοίτησης και να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση για την αποχώρησή του.